Organisatie

We hebben een vacature voor diverse bestuursleden.

Stromatoliet-organisatie: Platform DIS ontwikkelt haar werkwijze geïnspireerd op de leefwijze van de stromatoliet. De stromatoliet is een stapeling van allerlei laagjes sediment en bacteriën, opgebouwd door cyanobacteriën. Door laagje op laagje te bouwen ontstaan gestapelde matten van micro-organismen, die tezamen deels fossiel en deels levend zijn. De onderste lagen bevatten archieven van leven van miljarden jaren geleden en nog levende andersoortige bacteriën. De buitenste laag is springlevend en in staat tot fotosynthese.

De cyanobacterie – een micro-organisme – is een symbiont. De bacterie heeft in een ver verleden eigenschappen van algen opgenomen waarmee ze licht kan omzetten in zuurstof. Mede dankzij deze ‘algkwaliteit’ is de aardse biosfeer dramatisch gewijzigd tot zuurstofsamenleving. Elke inademing door jou is mede mogelijk gemaakt door de stromatoliet.

De stromatoliet toont het idee van intra-actie. Op microniveau komt de cyanobacterie voort uit voortdurende interactie tussen bacterie en alg. Samen met sediment en mineralen, bouwt de cyanobacterie laag op laag die de stromatoliet vormen. De stromatoliet versteent, verweert, en biedt een thuis aan allerlei micro-organismen die samen gestalte geven aan hetzelfde lichaam. Op macroniveau leidt de omzetting van licht naar zuurstof tot verandering van de luchtsamenstelling. Dit heeft weer invloed heeft op ander leven en niet-leven.

Een cyanobacterie is een tijdelijk knooppunt dat voortkomt uit eeuwenlange ontmoetingen tussen bacteriën en algen, een assemblage. Platform DIS is ook zo’n tijdelijk knooppunt dat naar stromatolieten kijkt om meer te leren over ontmoetingen, tijd en ecologie.

Platform DIS vraagt personen uit de sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en de beeldende kunsten om via uitwisseling tot nieuwe mogelijkheden te komen en om zo meerstemmig lagen toe te voegen aan bestaande narratieven.

Platform DIS vraagt personen uit de sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en de beeldende kunsten om via uitwisseling tot nieuwe mogelijkheden te komen en om zo meerstemmig lagen toe te voegen aan bestaande narratieven.

De kern van Platform DIS, het team, wordt aangevuld met deelteams per project. Deze subgroepen hebben beiden weer een kring van betrokkenen die aansluiten bij specifieke vraagstukken. Zo vormt zich langzaamaan een assemblage van betrokkenen die samen laagjes van historie opbouwen en hun omgeving van zuurstof voorziet.

* Voor dit onderdeel is gebruik gemaakt van de ideeën van quantumfysica en feminist Karen Barad. Kunstenaar Maartje Fliervoet (zie ook Manifoldbooks) introduceerde de stromatoliet tijdens het event: Het Microbiële Zelf

Deze afbeelding is afkomstig van Gea Drenthe, zie: gea-drenthe.nl/. Op de afbeelding is een stromatoliet te zien, die gefotografeerd is in Salar de Llamara.

Generiek betrokkenen Platform DIS
Bestuur: drs. N. van Beek, drs I. Westra, vacature
Founding director: W. Engelbart
Vormgeving: Studio Questionmark, Isolde Venrooy
Redactie: W. Bussink
Productie: Maaike van den Berk
Vrijwilliger: Carmen Molenaar

Educatie
W. Engelbart (artistieke infrastructeur) i.s.m. C. van Wieren en Sarah van Dronkelaar (ICM Weekendschool Nijmegen), M. Stevens (Cultuurcoördinator Radboud Universiteit).

Artistiek team Verstrengeld
schrijver-kunstenaar M. Zwamborn, agro-ecoloog W. Brandenburg, geluidskunstenaar en producer Herman van den Muijsenberg, producer J. Weggelaar, wier-zelfsnij-organisatie Wildwier en betrokken wetenschappers en kunstenaars: marien-microbioloog L. van der Loos, F. van Dingenen, H. Meyer, De Onkruidenier, Zee Plaats Werk Land, e.a..

Artistiek team Bodemleven
Initiatiefnemers: A. van Leeuwen & W Engelbart, productie: H. Weeres en W.Engelbart. Deelnemende wetenschappers en kunstenaars: S. Vaassen, Š. Petrič, K. Kuitenbrouwer (Zoöp), bodemwetenschappers R. Boone, Bjorn Robroek, Yvet Telgenkamp , Janna Barel (Radboud), C. Verwer (Onder het Maaiveld/IUCN), intensivist H. Touw, en betrokken wetenschappers en kunstenaars waaronder Dr. masharu, Christine Hvidt, Leonie Brandner.

Codes

Stichting Platform DIS onderschrijft de waarden van Code Diversiteit en Inclusie, Fair Practice Code en Governance Code Cultuur, reflecteert hierop en is hierin steeds in ontwikkeling. Complementair aan en in lijn met de hieronder genoemde codes wil Stichting Platform DIS vanuit ecologische en sociale stabiliteit werken. Dat betekent dat een organisatie niet enkel bestaat uit mensen, maar ook uit levende organismen die indirect of direct betrokken zijn, en zeker ook uit de niet-bewuste entiteiten zoals rivieren, lucht en mineralen. Dit fundamenteel denken vanuit een ecologische leefomgeving vormt het vertrekpunt van waaruit de codes benaderd worden. Dat geldt voor alle onderdelen van de stichting, van proces tot conclusie. Deze werkwijze leidt tot meervoudige waarden in concepten, sociale dynamiek en ecologie.

Code Diversiteit en Inclusie
Platform DIS onderschrijft de waarde van diversiteit in sociaal-economische en culturele achtergrond, waarbij we aandacht hebben voor diversiteit in gender, opleidings- en inkomensniveau, woonlocatie, lichaamsvorm- en functie en neurodiversiteit. Op de lange termijn hopen we in de organisatie en in programmering meer recht te doen aan o.a. culturele en sociaal-economische diversiteit. Platform DIS is zich bewust van privileges en probeert bias te benoemen in lokaliteit/nationaliteit/internationaliteit, klasse, levensovertuiging, leeftijd en gender. We proberen onszelf te informeren in woordkeus via de Code Diversiteit en Inclusie (Waarden voor een nieuwe taal). Op de middellange termijn liggen er mogelijkheden in zowel de organisatie, de inhoudelijke programmering als in publieksbereik en educatie om meerstemmigheid nog meer consequent vorm te geven, zodat diverse personen zich tot het platform en haar uitingen kunnen verhouden. Programma-technisch willen we niet westers-georiënteerde wetenschappers aan ons binden. Dat geldt ook voor onze partners.

Platform DIS verdiept zich in de gebieden van diversiteit en inclusie door deel te nemen aan programma’s van Platform Beeldende Kunst Nijmegen (BKN) en van de Cultuur Academie i.s.m. Schakel 025 Arnhem, door gesprek intern en met betrokkenen, en via literatuurstudie, waarbij we het actuele discours volgen. Ook vanuit in de inhoud van de programma’s wordt bias zichtbaar. Zo leerden we van blinde literatuurwetenschapper Piet Devos dat hij zich ín de wereld voelt staan, tussen de dingen, omdat zijn senso-motorisch vermogen (het haptische vermogen) sterk ontwikkeld is. Iemand die ziet lijkt zich meer tót de wereld om zich heen te begeven in plaats van ertussen.

Fair Practice Code
De Fair Practice Code wordt zoveel mogelijk actief toegepast, met aandacht voor transparantie en integriteit. Betrokken kunstenaars en ontwerpers worden betaald, waar mogelijk in lijn met de fair practice code. De Richtlijn kunstenaarshonoraria is meer gebaseerd op eindwerk, waar Platform DIS meer procesmatig werkt. Platform DIS heeft daarom honoraria opgesteld waarin betaald wordt voor proceswerk, ontmoetingen en separaat materiaal- en reiskosten. Bij onvoldoende inkomsten wordt een project niet (in de volle breedte) doorgezet.

Platform DIS opereert bewust in klein verband zodat financiële middelen zoveel mogelijk naar kunstenaars en ontwerpers gaan. DIS zoekt actief samenwerking op met andere partijen om projecten ‘body’ te geven, het draagvlak te vergroten en in-kind bijdragen te realiseren (zoals ruimtes die anderen ter beschikking stellen). Voorafgaand aan nieuwe samenwerkingen worden duidelijke afspraken gemaakt die worden vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende scenario’s.

De stichting probeert zoveel als mogelijk te werken met materialen die bio-based en herleidbaar zijn, waarbij ecologische processen zorgvuldig overwogen worden en waarvan informatie in te winnen is over fair practice.

Governance Code Cultuur
Platform DIS is een kleinschalige organisatie die in samenwerking met andere partijen ecologische vraagstukken via artistiek onderzoek wil verkennen. Goed bestuur is hiervoor voorwaardelijk. Vanwege de kleine omvang van de organisatie en de beoogde professionalisering in de komende jaren is gekozen voor een bestuursmodel met een zeer betrokken bestuur. Voor het bestuur worden personen gekozen die interesse hebben in de vraagstukken die het platform bezighouden, die inclusief willen leven en werken, die expertise vanuit verschillende kennisgebieden in kunnen brengen (sociale wetenschappen, de beeldende kunsten en/of natuurwetenschappen), positief-kritisch kunnen zijn en netwerken willen ontsluiten. Omdat de stichting jong is dient de organisatiestructuur nog meer gestalte te krijgen de komende jaren. We hebben momenteel een vacatures voor een bestuurders die inzichten willen delen uit de natuurwetenschappen en/of willen studeren op diversiteit en inclusie-vraagstukken en/of eerlijke betaling. De betrokkenheid van de bestuursleden is om niet, de oprichter/curator maakt formeel geen deel uit van het bestuur. Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar samen en is nauw betrokken bij de ontwikkelingen van Stichting Platform DIS.

Platform DIS is een stichting. KvK nr: 82519862
Voorzitter: Drs. Nils van Beek
Secretaris – penningmeester: Drs. Iti Westra

Jaarverslagen Stichting Platform DIS.

2022

2023