Contact

Heeft u vragen of interesse in ons programma:

initiatiefnemer van Platform DIS:
Wouter Engelbart
Artistieke-Infrastructeur
CV / biografie


info@platformdis.nl
biografie Platform DIS

Stichting Platform DIS onderschrijft de waarden van Code Diversiteit en Inclusie, Fair Practice Code en Governance Code Cultuur, reflecteert hierop en is hierin steeds in ontwikkeling. Complementair aan en in lijn met de hierboven genoemde codes wil Stichting Platform DIS vanuit ecologische en sociale stabiliteit werken. Dat betekent dat een organisatie niet enkel bestaat uit mensen, maar levende organismen die indirect of direct betrokken zijn, en zeker ook uit de niet-bewuste entiteiten zoals rivieren, lucht en mineralen. Dit fundamenteel denken vanuit een ecologische leefomgeving vormt het vertrekpunt van waaruit de codes benaderd worden. Dat geldt voor alle onderdelen van de stichting, van proces tot conclusie. Deze werkwijze leidt tot meervoudige waarden in concepten, sociale dynamiek en ecologie.

Code Diversiteit en Inclusie
Platform DIS onderschrijft de waarde van diversiteit in sociaal-economische en culturele achtergrond, waarbij we bijzondere aandacht hebben voor diversiteit in gender, opleidings- en inkomensniveau, woonlocatie, lichaamsvorm- en functie en neurodiversiteit. Op de lange termijn hopen we in de organisatie en in programmering meer recht te doen aan o.a. culturele diversiteit, maar inclusie is nu al onze standaard in denken. Op de middellange termijn willen we diversiteit meer zichtbaar maken. Platform DIS is zich bewust van privileges en probeert bias te benoemen in lokaliteit/nationaliteit/internationaliteit, etniciteit, klasse, levensovertuiging, leeftijd, gender en seksualiteit. We proberen onszelf te informeren in woordkeus via de Code Diversiteit en Inclusie (Waarden voor een nieuwe taal). Op de middellange termijn liggen er mogelijkheden in zowel de organisatie, de inhoudelijke programmering als in publieksbereik en educatie om meerstemmigheid nog meer consequent vorm te geven, zodat diverse personen zich tot het platform en haar uitingen kunnen verhouden. Op personeelsvlak proberen we een derde bestuurslid te vinden, complementair aan de twee andere bestuursleden. Graag breiden we het bestuur uit met specialisten op het gebied van fair practice, post-humanism en diversiteit en inclusie. Programma-technisch willen we niet westers-georiënteerde wetenschappers aan ons binden. Dat geldt ook voor onze partners.

Platform DIS verdiept zich in de gebieden van diversiteit en inclusie door deel te nemen aan programma’s van Platform Beeldende Kunst Nijmegen (BKN) en van de Cultuur Academie i.s.m. Schakel 025 Arnhem, door gesprek intern en met betrokkenen, en via literatuurstudie, waarbij we actuele debatten op de voet volgen. Ook vanuit in de inhoud van de programma’s wordt bias zichtbaar. Zo leerden we van blinde literatuurwetenschapper Piet Devos dat hij zich ín de wereld voelt staan, tussen de dingen, omdat zijn senso-motorisch vermogen (het haptische vermogen) sterk ontwikkeld is. Iemand die ziet lijkt zich meer tót de wereld om zich heen te begeven in plaats van ertussen.

Fair Practice Code
De Fair Practice Code wordt zoveel mogelijk actief toegepast, waarbij we transparantie, duurzaamheid en vertrouwen hoog op de agenda hebben gestaan. Hoewel er binnen het platform op dit moment nog veel vrijwilligerswerk plaatsvindt door de oprichter, worden betrokken kunstenaars en ontwerpers betaald. Dat werkt niet altijd volgens de Richtlijn kunstenaarshonoraria, omdat deze gebaseerd is op eindwerk. Platform DIS heeft daarom honoraria opgesteld waarin betaald wordt voor proceswerk, ontmoetingen en separaat materiaal- en reiskosten. Bij onvoldoende inkomsten wordt een project niet (in de volle breedte) doorgezet.

Platform DIS opereert bewust in klein verband zodat financiële middelen zoveel mogelijk naar kunstenaars en ontwerpers gaan en zoekt actief samenwerking op met andere partijen om projecten ‘body’ te geven, het draagvlak te vergroten en in-kind bijdragen te realiseren (zoals ruimtes die anderen ter beschikking stellen). Voorafgaand aan nieuwe samenwerkingen worden duidelijke afspraken gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende scenario’s.

De stichting probeert zoveel als mogelijk te werken met materialen die herleidbaar zijn, waarbij ecologische processen zorgvuldig overwogen worden en waarvan informatie in te winnen is over fair practice.

Governance Code Cultuur
Platform DIS is een kleinschalige organisatie die in samenwerking met andere partijen ecologische vraagstukken via artistiek onderzoek wil verkennen. Goed bestuur is hiervoor voorwaardelijk. Vanwege de kleine omvang van de organisatie en de beoogde professionalisering in de komende jaren is gekozen voor een bestuursmodel met een zeer betrokken bestuur. Voor het bestuur worden personen gekozen die interesse hebben in de vraagstukken die het platform bezighouden, die inclusief willen leven en werken, die expertise vanuit verschillende kennisgebieden in kunnen brengen (sociale wetenschappen, de beeldende kunsten en/of natuurwetenschappen), positief-kritisch kunnen zijn en netwerken willen ontsluiten. Omdat de stichting jong is dient de organisatiestructuur nog meer gestalte te krijgen de komende jaren. We hebben momenteel een vacatures voor een bestuurders die inzichten willen delen uit de natuurwetenschappen, willen studeren op diversiteit en inclusie-vraagstukken en/of eerlijke betaling. De betrokkenheid van de bestuursleden is om niet, de oprichter/curator maakt formeel geen deel uit van het bestuur. Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar samen en is nauw betrokken bij de ontwikkelingen van Stichting Platform DIS.


Platform DIS is een stichting. KvK nr: 82519862
Voorzitter: Drs. Nils van Beek
Secretaris – penningmeester: Drs. Iti Westra